วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเลิศ และสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก
พันธกิจ

บริษัทฯ จะผลิตสินค้าด้านอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม

บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่ตรงต่อความต้องการและชีวิตประจำวันของผู้บริโภคให้มากที่สุด

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่แปลกใหม่ และนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

บริษัทฯ จะมุ่งสร้างแบรนด์ เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไป

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

เป้าหมาย
บริษัทฯ ต้องการพัฒนาตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” ให้เป็นผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยวใน เอเชีย (Asian Brand) ด้วยยอดขาย 5,000 ล้านบาท ภายในปี 2561 และเป็นแบรนด์ระดับโลก (Global Brand) ด้วยยอดขาย 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2567