รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้