การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. ดาวน์โหลด
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. ดาวน์โหลด
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด