คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายยุทธ วรฉัตรธาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวณี ทัศนมณเฑียร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัย Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Directors Certification Program (DCP) 58/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Accreditation Program (DAP) 34/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

 • ตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

 • 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2541 - 2558
  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2556
  กรรมการ บมจ. โรซานต์ ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี

นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Ethical Leadership Program (ELP) 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 0/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 12/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chartered Director Class (R-CDC) 3/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program (RCP) 8/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Certification Program (DCP) 0/2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

 • ตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

 • 2554 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทยสตีล ไพพ์
 • 2546 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
 • 2546 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
 • 2547 - 2558
  ประธานกรรมการ บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
 • 2547 - 2558
  ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป

นางวณี ทัศนมณเฑียร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) 4/2555, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Certification Program (DCP) 138/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

 • ตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - 2557
  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
 • 2553 - 2557
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง องค์การจัดการน้ำเสีย
 • 2557 - 2557
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • 2554 - 2556
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • ปริญญาตรี การตลาด, San Jose State University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Directors Certification Program (DCP) 54/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

 • ตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. กระดาษธนธาร
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. อิปปุโดะ (ประเทศไทย)