ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายบุญชัย โควพานิช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

31 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ผู้ประกอบการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • น้องของนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
 • น้องของนางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

 • ตนเอง: 462,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.48%)
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 252,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 18.26%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ชุบชีวา
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. โอมิเชะ
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
 • 2555 - 2558
  กรรมการ บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

34 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ, มหาวิทยาลัยรังสิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • น้องของนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
 • พี่ของนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

 • ตนเอง: 99,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.17%)
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.91%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ

อายุ

36 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • พี่ของนางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
 • พี่ของนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

 • ตนเอง: 99,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.17%)
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.91%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ดร.โทบิ
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวดิ้ง
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
 • 2557 - 2558
  กรรมการ บจก. อินดี้ แบดเจอร์
 • 2555 - 2558
  กรรมการ บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

อายุ

54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

 • ตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

 • 2556 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2554 - 2556
  Senior GM Finance & HR บจก. ไทยซูซูกิมอเตอร์
 • 2550 - 2553
  Vice President of Finance General Electronics International Co., Ltd.

นายบุญชัย โควพานิช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ

54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

 • ตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

 • 2556 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2547 - 2556
  ผู้อำนวยการ ฝ่ายซัพพลายเชน Mead Johnson Nutrition Co., Ltd.