ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

เลือก ผู้บริหาร
กลับ
นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Member of Risk Management Committee

นายบุญชัย โควพานิช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
Member of Risk Management Committee

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 33

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ผู้ประกอบการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: 462,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.48%)
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 252,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 18.26%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ชุบชีวา
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. โอมิเชะ
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
 • 2555 - 2558
  กรรมการ
  บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 36

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ, มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: 99,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.17%)
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.91%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ

อายุ : 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: 99,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.17%)
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง):54,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.91%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวดิ้ง
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
 • 2557 - 2558
  กรรมการ
  บจก. อินดี้ แบดเจอร์
 • 2555 - 2558
  กรรมการ
  บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Member of Risk Management Committee

อายุ : 55

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • -ไม่มี-
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2556 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2554 - 2556
  Senior GM Finance & HR
  บจก. ไทยซูซูกิมอเตอร์
 • 2550 - 2553
  Vice President of Finance
  General Electronics International Co., Ltd.

นายบุญชัย โควพานิช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
Member of Risk Management Committee

อายุ : 55

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • -ไม่มี-
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2556 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2547 - 2556
  ผู้อำนวยการ ฝ่ายซัพพลายเชน
  Mead Johnson Nutrition Co., Ltd.