ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูล หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส1
ปี2560
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,277 2,815 3,084 3,325
หนี้สินรวม ล้านบาท 924 971 863 934
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 353 1,844 2,221 2,391
 
รายได้จากการขาย ล้านบาท 2,695 3,500 4,705 1,121
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 916 1,240 1,687 386
กำไรขั้นต้น (%) ร้อยละ 34 35.44 35.84 34.45
กำไรสุทธิ ล้านบาท 199 397 782 171
กำไรสุทธิ (%) ร้อยละ 7.37 11.34 16.53 15.25
 
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* บาท 0.3 0.38 0.57 0.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 2.62 0.53 0.39 0.39
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 23.15 25.02 33.43 32.81
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 65.25 36.14 38.47 36.05

หมายเหตุ : คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท