คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย

เลือก คณะกรรมการบริษัท
กลับ
นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวณี ทัศนมณเฑียร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 69

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Ethical Leadership Program (ELP) 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 0/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 12/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chartered Director Class (R-CDC) 3/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program (RCP) 8/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Certification Program (DCP) 0/2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2554 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
 • 2010 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทยสตีล ไพพ์
 • 2546 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
 • 2546 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ
  บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
 • 2547 - 2558
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
 • 2547 - 2558
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ปรีชากรุ๊ป

นางวณี ทัศนมณเฑียร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 62

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) 4/2555, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Certification Program (DCP) 138/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - 2557
  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
  กรมสรรพากร
 • 2553 - 2557
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
  องค์การจัดการน้ำเสีย
 • 2557 - 2557
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • 2554 - 2556
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 61

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัย Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Certification Program (DCP) 58/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Accreditation Program (DAP) 34/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2541 - 2558
  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2556
  กรรมการ
  บมจ. โรซานต์ ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี

นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 58

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • ปริญญาตรี การตลาด, San Jose State University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Certification Program (DCP) 54/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. กระดาษธนธาร
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. อิปปุโดะ (ประเทศไทย)

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 33

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ผู้ประกอบการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: 462,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.48%)
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 252,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 18.26%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ชุบชีวา
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. โอมิเชะ
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
 • 2555 - 2558
  กรรมการ
  บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 36

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ, มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: 99,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.17%)
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.91%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ

อายุ : 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: 99,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.17%)
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง):54,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.91%)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวดิ้ง
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
 • 2557 - 2558
  กรรมการ
  บจก. อินดี้ แบดเจอร์
 • 2555 - 2558
  กรรมการ
  บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 48

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2551 - 2555
  กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บจก. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง