การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขนาดไฟล์: 107 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์: 152 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

ขนาดไฟล์: 148 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ขนาดไฟล์: 331 KB.

ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง

ขนาดไฟล์: 550 KB.

ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขนาดไฟล์: 1.10 MB.

ดาวน์โหลด