คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

เลือก คณะกรรมการตรวจสอบ
กลับ
นางวณี ทัศนมณเฑียร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวณี ทัศนมณเฑียร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 62

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) 4/2555, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Certification Program (DCP) 138/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - 2557
  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
  กรมสรรพากร
 • 2553 - 2557
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
  องค์การจัดการน้ำเสีย
 • 2557 - 2557
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • 2554 - 2556
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 69

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Ethical Leadership Program (ELP) 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 0/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 12/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chartered Director Class (R-CDC) 3/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program (RCP) 8/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Certification Program (DCP) 0/2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2554 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
 • 2010 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทยสตีล ไพพ์
 • 2546 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
 • 2546 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ
  บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
 • 2547 - 2558
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
 • 2547 - 2558
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ปรีชากรุ๊ป

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 61

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัย Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Certification Program (DCP) 58/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Accreditation Program (DAP) 34/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • 2541 - 2558
  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2556
  กรรมการ
  บมจ. โรซานต์ ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี